header image
 

Status prawny

Szkoła Podstawowa nr 203 im. Antoniny i Jana Żabińskich jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

  1. Aktu założycielskiego SP 203 w Warszawie
  2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.)
  3. Uchwały nr XXIX/936/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia aktualnego planu sieci publicznych gimnazjów w m.st. Warszawie oraz określenia granic ich obwodów
  4. Statutu Szkoły Podstawowej nr 203

Organem prowadzącym jest m. st. Warszawa

Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty