header image
 

Skargi i wnioski

  • Skargi i wnioski w Szkole Podstawowej nr 203 przyjmowane są przez dyrektora lub wicedyrektora Szkoły podczas godzin pracy.
  • Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie, faksem, drogą elektroniczną, a także ustnie do protokołu.
  • Kwalifikacji sprawy jako skargi lub wniosku dokonuje dyrektor szkoły.
  • Rozpatrzenia skargi lub wniosku dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r., nr 5, poz. 46 z późn. zm.).